Yksi­löl­listä ja innos­tavaa soi­ton­ope­tusta kotoi­sasti Kir­jalan Musakellarissa

Ammat­ti­tai­toista soi­ton­ope­tusta lap­sille ja aikuisille

Kir­jalan Musa­kellari on 2016 perus­tettu mik­ke­li­läinen musiik­kialan yritys, joka tarjoaa laa­du­kasta ja ammat­ti­tai­toista ​soi­ton­ope­tusta ​niin aloit­te­li­joille kuin pidem­mälle ehti­neil­lekin.​ ​Meille ovat ter­ve­tul­leita lapset, nuoret ja aikuiset. Soi­to­no­pis­kelun tavoitteet voi halu­tessaan mää­rittää itse tai yhdessä soi­ton­opet­tajan kanssa. Soi­ton­opetus ei vaadi sitou­tu­mista koko lukuvuodeksi. 

Cellar Jazz Band

Kir­jalan Musa­kel­la­rista voit tilata ​musiik­kie­si­tyksiä ​juhliin ja muihin tilai­suuksiin. Musa­kel­larin oma yhtye ​Cellar Jazz Band​ tar­joilee aurin­koisen jazz­musiik­kie­lä­myksen, vaikka koko illaksi. Ohjel­ma­nu­me­roksi voit tilata myös ammat­ti­tai­toisen pia­nistin tai klarinetistin.

Soi­tinten myynti ja huolto

Tar­joamme asiak­kail­lemme myös ammat­ti­tai­toista soi­tin­huoltoa ja laa­dukkaan vali­koiman myy­täviä soittimia.