Soi­ton­opetus Mikkelissä

Haluatko oppia soit­tamaan kla­ri­nettia, pianoa tai rumpuja?

Kir­jalan Musa­kellari tarjoaa ammat­ti­tai­toista soi­ton­ope­tusta kai­ke­ni­käi­sille ja -tasoi­sille soit­ta­jille Mik­ke­lissä. Ope­tus­tar­jon­taamme kuu­luvat kla­ri­netin, pianon ja rumpujen/​lyömäsoitinten soitto. Tule roh­keasti mukaan!

Soit­to­tunnit

Soit­to­tuntien sisältö ja tavoitteet sovitaan oppi­las­koh­tai­sesti, oppilaan tai huol­tajan kanssa yhteis­työssä. Alkeis­o­pe­tuk­sessa läh­detään perin­tei­sesti liik­keelle nuottien opis­ke­lulla (piano ja kla­ri­netti) ja oikean soit­to­tek­niikan opettelulla.

Parhaat oppi­mis­tu­lokset saadaan perin­tei­sellä vii­koit­tai­sella soit­to­tun­nilla, mutta tunnit on mah­dol­lista sopia myös oppilaan halua­malla tavalla esi­mer­kiksi joka toinen viikko. Soit­to­tuntien pituus on 30–45 minuuttia/​vko.

Soit­to­tuntien hinnat:

  • 30min 29,00€ (sis.alv24%)
  • 45min 36,00€ (sis.alv24%)

Lah­ja­kortit

Kir­jalan Musa­kel­larin soit­to­tun­ti­lah­ja­kortti on per­soo­nal­linen lahja ja var­masti mie­leen­jäävä elämys! Kysy meiltä lisää esi­mer­kiksi kolmen tai viiden kerran lah­ja­kor­teista. Tar­vit­taessa rää­tä­löimme juuri sinulle sopivan paketin.

Soi­ton­opet­tajat

Harri Nyyla

Harri (s. 1969) on mik­ke­li­läinen rumpali/​lyömäsoittaja ja soi­ton­opettaja. Hänellä on pitkä työ­ko­kemus monen­laisen musiikin parista, tans­sibän­deistä sin­fo­niaor­kes­te­reihin sekä rock´n rol­lista oop­peraan. Harri on työs­ken­nellyt pitkän uran Mik­ke­lissä Savon soti­las­soit­to­kunnan lyö­mä­soi­tinten äänen­joh­tajana sekä lyö­mä­soi­tin­opet­tajana muun muassa Mik­kelin ja Savon­linnan musiikkiopistoissa.

Harri kan­nustaa rumpujen/​lyömäsoitinten soi­tosta kiin­nos­tu­neita ottamaan roh­keasti yhteyttä mata­lalla kyn­nyk­sellä. Soit­to­har­ras­tuksen aloit­ta­minen ei katso ikää.

Ninna Mus­tonen

Ninna (s. 1973) on kou­lu­tuk­seltaan musiik­ki­pe­dagogi (AMK) sekä musiikin aineen­opettaja (FM). Hän opettaa Kir­jalan Musa­kel­la­rissa kla­ri­netin- ja pia­non­soittoa. Nin­nalle on kart­tunut koke­musta muusikkona lukui­sista esiin­ty­mi­sistään ”tru­ba­duurina”, bän­deissä ja orkes­te­reissa. Musiikkia hän on opet­tanut eri­tyi­sesti lap­sille ja nuo­rille sekä myös erityisoppilaille.

Ninna pai­nottaa soi­ton­ope­tuk­sessaan musiikin ja soit­ta­misen iloa ja roh­kaisee mie­lellään oppi­lasta myös omaan musii­kil­liseen keksintään.

Etsitkö ammat­ti­tai­toista soi­ton­opet­tajaa Mik­kelin seudulla?

Ota roh­keasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!